JOB DETAIL

Delta Wellbeing Advisor

Salary: £24,158 - £27,442 (Grade E)
Location: East Gate
Region: Llanelli
Job Type: Full Time - Temporary
Closing Date: 02/02/2023
Reference: 030645

Temporary due to grant funding.

Delta Wellbeing provides a multi-function call/contact handling service 24x7 across south-west Wales. This service is available on an hourly basis to elderly and vulnerable people who use social alarms, it deals with out-of-hours emergency calls for all council services, and is an initial point of contact for social care to Adults.

We currently have jobs available. Posts may include shift work, but other various hours available

We are looking for flexible, motivated individuals who will excel in working as a key part of a team delivering vital services. A caring and patient approach, coupled with the ability to work properly in an environment that requires many of you, are essential qualities. Awareness of the issues associated with working with elderly or vulnerable people would be desirable, along with information about social care, and/or other services provided by the local authority.

Candidates should also have a good understanding of computers and a great style when discussing with people over the telephone.

Extensive training is given during the initial 3-month period (those appointed to part-time positions will be required to work up to 3 or 4 days per week during this period in order to receive the training). After the training the post holders will work as part of a team of 40 Advisers, where being supportive and pulling out as a team is critical to the success of the business.

You will need a good level of conversational Welsh. Support can be provided on appointment to reach this level

For an informal discussion please contact Shereen Turvey on 0300 333 2222.

Please CLICK THE LINK to apply and view the job description.

---

Ymgynghorydd Llesiant Delta

Cyflog: £24,158 - £27,442 (Gradd E)

Lleoliad: Porth Y Dwyrain, Llanelli

Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad Cau: 02/02/2023

Cyfeirnod: 030645

Dros dro oherwydd cyllid grant.

Mae'r Llesiant Delta yn darparu gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt 24x7 amlswyddogaeth ar draws de-orllewin Cymru. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael bob awr o'r dydd i bobl oedrannus ac agored i niwed sy'n defnyddio larymau cymdeithasol, mae'n ymdrin â galwadau brys y tu hwnt i'r oriau arferol ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor, ac mae'n bwynt cyswllt cychwynnol i ofal cymdeithasol i oedolion.

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi ar gael. Bydd yr holl swyddi'n cynnwys gwaith sifft, a hynny yn ôl trefn rota 8 diwrnod ar hyn o bryd.

Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg, cryf eu cymhelliant, a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o dîm sy'n darparu gwasanaethau hollbwysig. Mae ymagwedd ofalgar ac amyneddgar, ynghyd â'r gallu i weithio'n gywir mewn amgylchedd sy'n gofyn llawer ohonoch, yn nodweddion hanfodol. Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol.

Hefyd dylai'r ymgeiswyr feddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron ac arddull wych wrth drafod â phobl dros y ffôn.

Rhoddir hyfforddiant helaeth yn ystod y cyfnod cychwynnol o 3 mis (bydd yn ofynnol i'r rhai a benodir i swyddi rhan-amser weithio hyd at 3 neu 4 diwrnod yr wythnos yn ystod y cyfnod hwn er mwyn cael yr hyfforddiant). Ar ôl yr hyfforddiant bydd deiliaid y swyddi'n gweithio fel rhan o dîm o 40 o ymgynghorwyr, lle mae bod yn gefnogol a chyd-dynnu fel tîm yn hollbwysig i lwyddiant y busnes.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Shereen Turvey ar 0300 333 2222.

CLICIWCH ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd ac i wneud cais.

Job Type: Full-time

Salary: £24,158.00-£27,442.00 per year

Benefits:

  • Company pension
  • Cycle to work scheme
  • Discounted or free food
  • Language training provided
  • Store discount

Schedule:

  • Weekend availability

Work Location: One location

Reference ID: 030645


JOB INFORMATION
Job Location : Llanelli
Company : Llesiant Delta Wellbeing
Position :
Sector :
Employment : Full-Time
Post Code :
Contact : Phone : 0300 333 2222
Please contact between 09:00-18:00.


Apply On Company Site
Thousands of jobs for all cities and positions on edmeg.com Thousands of career opportunities are waiting for you at edmeg.com.
Fill out the form if you want to be informed first before similar jobs.