JOB DETAIL

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Swyddog Prosiect Awyr Dywyll
3 diwrnod yr wythnos, cyfnod penodol tan Ionawr 2025

Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, swydd ar gyfer Swyddog Prosiect Awyr Dywyll i helpu i wella ansawdd awyr y nos ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae’r rôl yn addas ar gyfer rhywun sy’n gallu:

 • Cychwyn a gweithredu prosiectau i leihau llygredd golau mewn safleoedd allweddol.
 • Ymgysylltu â chontractwyr i ddylunio a/neu gyflawni prosiectau goleuo allweddol.
 • Sicrhau bod prosiectau goleuo yn bodloni gofynion y cyrff cyllido, a monitro gwariant y gyllideb a chynnydd y gwaith.
 • Bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ar faterion Awyr Dywyll.
 • Datblygu, cydlynu a chefnogi rhaglen fonitro ar gyfer ansawdd yr awyr i gefnogi’r gwaith o ddatblygu polisi a chanllawiau cynllunio.
Bydd angen y canlynol ar yr ymgeisydd llwyddiannus:
 • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn maes perthnasol neu'n gallu dangos profiad cyfatebol.
 • Bod yn gyfforddus yn sgwrsio yn Gymraeg (B1 Canolradd).
 • Trwydded yrru lawn.
 • Y gallu i gynnal ymweliadau safle gyda'r nos.
 • Gwybodaeth am dechnegau ar gyfer cynllunio, cyflwyno a monitro rhaglenni gwaith.
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol, a'r gallu i gyfleu syniadau neu wybodaeth gymhleth.
 • Y gallu i gynllunio a threfnu gwaith eich hun a gwaith eraill.
Disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.
Bydd angen gwiriad DBS ar ddeiliad y swydd.

Cyflog a Buddion:
Cyflog sylfaenol o £30,151 pro rata, lleiafswm o 26 diwrnod o wyliau yn codi i 31 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol hael, trefniadau gweithio hyblyg gwych a chyfleoedd i ddatblygu gyrfa.

Dyddiad Cau: 05.12.2022. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.

Ymdrinnir â'r rôl hon gan weithdrefnau Recriwtio Mwy Diogel yr Awdurdod, ac felly mae gwiriadau DBS yn orfodol.


JOB INFORMATION
Job Location : England
Company : Pembrokeshire Coast National Park Authority
Position :
Sector :
Employment : Contractor
Post Code :
Contact : England Pembrokeshire Coast National Park Authority Contact Number


Apply On Company Site
Thousands of jobs for all cities and positions on edmeg.com Thousands of career opportunities are waiting for you at edmeg.com.
Fill out the form if you want to be informed first before similar jobs.